Sme partnerom, na ktorého
sa môžu naši klienti spoľahnúť
a s dôverou obrátiť.

Kliknite a prečítajte si viac
Naše portfólio
scroll

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len "OÚ")

V zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a Nariadenie”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

 

1. KTO SME ?  

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky umiestnenej na doméne www.pplegal.sk je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov.  

Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je spoločnosť: Advokátska kancelária P&P Legal s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 51 037 301, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 122493/B, v mene ktorej koná JUDr. Martin Pavelek, konateľka (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „My“ alebo „Spoločnosť“) je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na doméne www.pplegal.sk (ďalej len ako „webová stránka“). Spoločnosť pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu vo vzťahu k osobným údajom.

Spoločnosť je držiteľom doménového mena a je taktiež majiteľom práv spojených a súvisiacich s touto webovou stránkou. Všetok publikovaný obsah na našom webe (ako napr. texty, logá, ochranné známky, fotografie, obrázky, audio alebo audiovizuálne záznamy je chránený autorským právom a je naším majetkom alebo ho používame na základe licencie, na ktorú máme vyhradené práva. Umožňujeme preberanie materiálov len na osobné, nekomerčné účely a v súlade s týmito podmienkami používania. 

Prístup na našu webovú stránku je bezplatný. Znášate všetky náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s prístupom na náš web. Obsah našich webových stránok nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu technickej chyby naším rozhodnutím, ak sa rozhodneme zneprístupniť obsah webu alebo niektorú jeho časť. 

Nenesieme zodpovednosť za škodu (priamu alebo nepriamu), stratu, náklady a výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré by vám mohli vzniknúť v súvislosti s prístupom a/alebo s používaním nášho webu a/alebo so zverejnením neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych údajov, ktoré tvoria obsah nášho webu, a ktoré boli vytvorené nami alebo spôsobené technickým vybavením, ľudskou chybou alebo softvérovou aplikáciou spojenou s naším webom. Neručíme za kompatibilitu našej webovej stránky s vaším počítačovým systémom alebo softvérom. Neručíme ani za to, že táto webová stránka nie je infikovaná škodlivým kódom, alebo že server, ktorý ju sprístupňuje je bez škodlivého kódu alebo bez iných škodlivých komponentov. 

Je výslovne zakázané prepájať náš web s iným webom alebo vyberať akúkoľvek jeho časť bez nášho súhlasu; používať naše webové stránky na nelegálne účely alebo na šírenie škodlivého kódu; meniť a/alebo upravovať jeho obsah.  

2.  BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

2.1 Zabezpečenie osobných údajov.

Spoločnosť dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva, a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 nariadenia.

Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

3. ZÁKLADNÉ POJMY

  • Dotknutá osoba. Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
  • Súhlas dotknutej osoby. Akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
  • Osobné údaje. Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
  • Spracúvanie osobných údajov. Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
  • Porušenie ochrany osobných údajov. Porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytovaniu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.
  • Prevádzkovateľ. Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
  • Sprostredkovateľ. Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 • Príjemca. Každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.
 • Tretia strana. Každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

4.  AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE  POTREBUJEME A AKO ICH SPRACÚVAME ? ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Vami poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov.

4.2 Dotknutými osobami sú:

Návštevníci webovej stránky, budúci klienti/zákazníci, klienti/zákazníci, zamestnanci klientov, dodávatelia, odberatelia, fanúšikovia na sociálnej sieti atď.

4.3 Účel spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov a lehota na vymazanie

Účel spracovania Právny základ spracovania Súvisiace predpisy 
Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb) Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zo zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR) Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník 
Oprávneným záujmom  - advokátskej kancelárie na výkone predmetu činnosti je výkon advokácie
Poskytovanie iných ako právnych služieb Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zo zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR  Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občianky zákonník a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov
Oprávneným záujmom  - advokátskej kancelárie na výkone predmetu činnosti je výkon advokácie.
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zo zmluvy podľa článku ž ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok,...
Oprávneným záujmom  - advokátskej kancelárie na výkone predmetu činnosti je výkon advokácie.
Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správu účtovných dokladov. Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní 
Vedenie prijatej a odoslanej pošty, vedenie registratúry a zoznamov, štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu Čl. 89 GDPR Zákon o archívoch
Uplatňovanie práv dotknutých osôb  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR GDPR
Účelom spracúvania osobných údajov zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti Oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Oprávneným záujmom  -  advokátskej kancelárie je zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov, nachádzajúcich sa v informačných systémoch prevádzkovateľa napr. verifikácie ľudského konania pri prevencii pre útokmi bot –robotov-tzv. captcha kódy.
Žiadosť o prijatie do zamestnania MIMO výberového konania  Súhlas so spracúvaním osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR GDPR
Uchádzači o zamestnanie  Predzmluvný vzťah čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR GDPR
Kontaktný formulár Predzmluvný vzťah čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR GDPR
 1. AKO DLHO UCHOVAVÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ? 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 

knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky zapísanej v knihe; 

inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania; 

ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia; 

skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu. 

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.: 

klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať; 

skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov; 

skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu; 

skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v  trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s  obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi. 

Vaše životopisy si uchovávame v prípade predzmluvného vzťahu 3 mesiace od ukončenia výberového konania, v prípade súhlasu 1 mesiac od zaslania.

 1. AKO O VÁS ZÍKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE ?

Ak ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. Ak nie ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z  iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môžeme osobné údaje o vás získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii. 

7. PRÍJEMCOVIA

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom. Ide napr. o poštovné spoločnosti; profesionálni poradcovia (napr. advokáti, exekútori, notári, súdy, prekladatelia); poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google); poskytovatelia technickej podpory, vývoja a správy IT systémov a aplikácií, spracovanie a uchovávanie dát; poskytovateľov hostingových služieb; prevádzkovatelia sociálnych sietí; externí spolupracovníci PREVÁDZKOVATEĽA (napr. účtovná spoločnosť) a vo vzťahu k zverejneným údajom sú príjemcovia osobných údajov aj osoby navštevujúce webovú stránku, užívatelia sociálnych sietí.

Osobné údaje sa poskytujú v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci, OČTK atď.) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. 

Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich odbornej starostlivosti (spôsobilosti), pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona.

8. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Upozorňujeme na to, že všetky služby na našej webovej  stránke, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili šestnásty (16.) rok veku. Využitie služieb a z toho vyplývajúce spracúvanie dát osobami s nižšou vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. V prípade, ak budete vedieť o takomto spracúvaní osobných údajov, žiadame vás aby ste nám to bezodkladne oznámili a my vykonáme nápravu. 

9. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ obmedzuje prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené servery mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany a to vzhľadom na rozhodnutie súdneho dvora EÚ vo veci SCHREMS II, zo dňa 16. júla 2020 bola zrušená platnosť systému ochrany súkromia tzv „Privacy Shield“na prenosy údajov sa používajú štandardné zmluvné doložky schválené komisiou. V našich podmienkach prichádza k prenosu údajov pri využívaní týchto služieb i) analytické cookies (Google) ii) fan page na sociálnej sieti. 

Tieto prenosy sa uskutočňujú iba na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou, a boli poskytnuté primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR:

Podmienky ochrany súkromia 

Google https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Poskytnuté primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR.

Google https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

10. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Spoločnosť nevyužíva automatizované profilovanie v zmysle čl. 22 Nariadenia.

11. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Máte právo si uplatniť svoje práva  v zmysle GDPR a to (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám, (vii) právo na obmedzenie. Tieto práva môžete uplatniť priamo v spoločnosti oznámením na e-mailovej adrese xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alebo písomne na adrese Advokátska kancelária P&P Legal s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava. 

 • Právo na prístup

Môžete od nás požadovať potvrdenie/informácie ale aj kópiu spracúvaných osobných údajov, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše OÚ. My ako spoločnosť sme povinní poskytnúť na základe Vašej žiadosť informácie do tridsať (30) dní od doručenia takej žiadosti. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalších šesťdesiat (60) dní. O odklade by sme Vás informovali.

 • Právo na opravu

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne OÚ, ktoré sa Vás týkajú prípadne doplnili Vaše neúplné OÚ.

 • Právo na výmaz

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich prevádzkovateľ sa získal alebo spracúval,
 • ak, odvoláte súhlas na spracovaním osobných údajov aspoň na  jeden (1) konkrétny účel alebo je súhlas neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • ak namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania,  
 • ak spracúvame osobné údaje nezákonne,
 • ak je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  alebo 
 • ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa  (§ 15 ods. 1. návrh zákona) a máte menej ako 16 rokov.
 • Právo na prenosnosť údajov

Môžete od nás požadovať, aby sme OÚ, ktoré ste nám poskytli,  dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, a za predpokladu, že sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 • Právo namietať

Ak spracúvame Vaše OÚ na právnom základe oprávnený záujem, môžete podať kedykoľvek námietku proti spracúvaniu Vašich osobných a to z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej  situácie. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme naše nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Odvolanie súhlasu

V prípadoch, kedy ste nám udelili súhlas, Vás informujeme, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.  Odvolať ho môžete rovnakým spôsobom ako ste ho udelili. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania   zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 • Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

- popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,

- spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,

- už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo

- ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou

Ak ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušili Zákon alebo/a GDPR, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Avšak máte samozrejme právo podať sťažnosť na slovenskom úrade na ochranu osobných údajov.  Vzor návrhu je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava, Slovenská republika.  Úrad posúdi Váš podnet do tridsiatich (30) dní a rozhodne do deväťdesiatich (90)  dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom xxxxxxxxxx Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.